Kategórie

Informácie

Najpredávanejšie produkty

REKLAMAČNÝ PORIADOKREKLAMAČNÝ PORIADOK

Desoga s.r.o., Olomoucká 132, 793 68 Dvorce, IČ 03780881,  (dále jen dodavatel)

I. Úvodné ustanovenia

[1] Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti zmluvných strán, vo vzťahu k zodpovednosti za vady a záruky za akosť, vyplývajúce z kúpnej zmluvy (alebo inej obdobnej zmluvy) uzavretej medzi dodávateľom a odberateľom.

[2] Dodávateľom sa rozumie právnická osoba špecifikovaná zhora, ktorá uzavrie s odberateľom

kúpnu zmluvu alebo inú obdobnú zmluvu, ktorej predmetom bude dodávka veci (napr. náhradné diely pre vodovodné batérie, sprchové kúty a vaňové zásteny, kúpeľňový nábytok a pod.).

[3] Odberateľom sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie osoba, ktorá s dodávateľom vstúpila do niektorého zo zmluvných vzťahov, ktorých demonštratívny zoznam je uvedený v predchádzajúcom odseku tohto článku.

[4] Zárukou za akosť sa dodávateľ zaväzuje, že ním dodaná vec bude po určitú dobu (ďalej ako záručná doba) spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová určité vlastnosti.

[5] Chybou predmetu plnenia sa rozumie prípad, keď predmet nezodpovedá podmienkam dojednaným v konkrétnej zmluve.
 
II. Vady, záruka a reklamácia

[1] Dodávateľ popri zákonnej zodpovednosti za vady podľa ust. § 2099 an. zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, poskytuje odberateľovi záruku za akosť na ním dodávané veci (ďalej ako záruka).

[2] Dĺžka záručnej doby poskytovanej dodávateľom na veci je stanovená v závislosti od typu výrobku, a to takto:

Typ výrobku
Trvanie záruky (v rokoch)

Sanitárne výrobky a doplnky z keramiky 2

Akrylátové vane a akrylátové sprchové vaničky 2

Vane a sprchové vaničky z liateho mramoru (“Solid Surface“) 2

Vodovodné batérie 2

PVD povrch pri vodovodných batériách 2

Sprchové programy – sprchové hadice (okrem hadíc IDEALFLEX) 2

Sprchové programy - sprchové hadice IDEALFLEX 2

Vírivé systémy: elektrické časti a čistiace systémy 2

Splachovacie mechanizmy do nádržiek a podomietkových systémov 2

Odtoková a prepadová garnitúra Multiplex Trio, Rotaplex Trio 2

Sprchové a vaňové zásteny 2

Kúpeľňový nábytok, zrkadlá a ostatné súčiastky 2

Kúpeľňové doplnky k sanitárnym výrobkom a vaniam

z nekeramického materiálu (sklo, umelá hmota, penové materiály) 2

Klozetové sedátka (vrátane tlmičov, kĺbov a upevnení) 2

Náhradné diely 6 mesiacov

Podomietkové splachovače (pre závesnú keramiku):

     Rámy 2
     Pohyblivé diely a nádrže 2
     Ovládacie tlačidlá 2

[3] Záručná doba beží:

     odo dňa, keď je vec odovzdaná odberateľovi, to pre prípad osobného vyzdvihnutia; alebo
     odo dňa odovzdania veci prvému prepravcovi v prípade, že je vec odberateľovi odosielaná na žiadosť kupujúceho.

[4] Predmet plnenia trpí chybou, ak nezodpovedá podmienkam dojednaným v konkrétnej zmluve.

[5] Odberateľ oznámi vadu veci, na ktorú sa vzťahuje buď zákonná zodpovednosť za vady alebo záruka, elektronicky na e-mailovú adresu servis(a)sece.cz, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však piatich pracovných dní po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel. Odberateľ splní svoju povinnosť oznámiť vadu veci dňom, keď oznámenie o zistení vady odošle dodávateľovi a dodávateľ toto oznámenie preukázateľne prijme.

[5a] Odberateľ oznámi vadu predmetu plnenia, elektronicky na e-mailovú adresu servis(a)sece.cz, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však štrnástich dní po prevzatí, . Odberateľ splní svoju povinnosť oznámiť vadu veci dňom, keď oznámenie o zistení vady odošle dodávateľovi a dodávateľ toto oznámenie preukázateľne prijme.

[6] V oznámení o vadách uvedie odberateľ tieto náležitosti: špecifikácia odberateľa, údaje konečného zákazníka, kontaktné údaje odberateľa – telefónne číslo, e-mailová adresa, kontaktná osoba, typ vadnej veci (ak je pridelený, potom aj kód výrobku, kód série ), popis vady a jej prejavy (tj to, v čom je vada videná), priloží kópiu daňového dokladu o vykonanom nákupe, fotodokumentácii a prípadne ďalšie dokumenty či materiály, ktoré zachytávajú a dokladujú vadu reklamovanej veci. Reklamáciu bez vyššie uvedených náležitostí nie je dodávateľ povinný posudzovať.

  [7] O spôsobe riešenia konkrétnej reklamácie rozhodne pracovník dodávateľa najneskôr do 5 pracovných dní od prevzatia podkladu a dokladu potrebných na riešenie reklamácie, a toto oznámi odberateľovi na email uvedený v objednávke, pokiaľ odberateľ nestanoví inú e-mailovú adresu pre komunikáciu.

[8] V prípade, že je vec už namontovaná u konečného zákazníka, je odberateľ povinný zabezpečiť v prípade, že ho dodávateľ vyzve demontáž a zaslanie na servisné stredisko podľa pokynov. Pokiaľ nebude zaistená a poskytnutá súčinnosť, potom nie je dodávateľ povinný danú reklamáciu posudzovať. Pre tento prípad je tiež odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi márne vynaložené náklady na už začatú reklamáciu.

[9] V prípade, že odberateľ nesplní podmienky pre oznámenie vád uvedené v ods. 6 a 7 tohto článku, alebo pokiaľ vec, ktorá podľa neho trpí vadou svojvoľne demontuje a zašle na adresu dodávateľa bez súhlasu, potom nie je dodávateľ povinný danú reklamáciu posudzovať.

  [10] Dodávateľ vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa riadneho vytýčenia vady v súlade s ustanovením ods. 6 tohto článku, ak sa nedohodne s odberateľom na inej lehote.

  [11] Odberateľ zodpovedá za to, že vec dodaná dodávateľom bude inštalovaná a uvedená do prevádzky výhradne pracovníkmi, ktorí sú odborne spôsobilí na takú činnosť a organizácie, ktorá je oprávnená na montáž dodávateľom predávanej veci. Na žiadosť dodávateľa musí odberateľ túto skutočnosť doložiť.

  [12] V prípade vyriešenia reklamácie výmenou veci sa odberateľ zaväzuje vydať pôvodnú vec dodávateľovi, pokiaľ je na to dodávateľom vyzvaný v kompletnom stave.

[13] V prípade vyriešenia reklamácie výmenou veci nebeží nová lehota na uplatnenie práv zvadného plnenia alebo práv zo záruky za akosť, ale pokračuje beh lehoty reklamovanej veci.

[14] V prípade neoprávnenej reklamácie znáša náklady v plnej výške odberateľ.

[15] Pre prípad, keď je ako spôsob reklamácie zvolené dodanie novej veci a nebude objektívne možné dodať vec rovnakého typu (série a kódového označenia), potom je dodávateľ oprávnený dodať vec, ktorá svojimi parametrami zodpovedá alebo so svojimi parametrami najviac blíži veci reklamované.


III. Výnimky zo zodpovednosti za vady

 

[1] Dodávateľ nezodpovedá za vady veci v nasledujúcich prípadoch:

     Ak je vada na veci v čase prevzatia a pre takú vadu je dojednaná zľava z kúpnej ceny;
     Vada je spôsobená odberateľom a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom odberateľa alebo mechanickým poškodením veci;
     Vada veci vznikla opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním alebo ak to vyplýva z povahy veci;
     Ak ide o vec použitú a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktorú mala vec v čase jej prevzatia odberateľom;
     Mechanické poškodenie veci;
     Vada vznikla neodbornou inštaláciou, neodbornou montážou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o vec;
     Vykonanie nekvalifikovaného zásahu či zmena parametrov;
     Používanie veci v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je dodávateľom určené;
     Poškodenie v dôsledku vyššej moci;
     Vada bola spôsobená nedodržaním podmienok dodávateľa pre inštaláciu (montáž), prevádzku a obsluhu veci, uvedených v návode na obsluhu, montážnom návode alebo inom obchodno-technickom dokumente, ktoré je súčasťou každej dodanej veci.

IV. Výnimky zo záruky

[1] Záruka sa nevzťahuje na:

     Vzorky a výrobky už namontované napr. na reklamných stojanoch, a ich prípadný následný predaj, a to so zľavou.
     Výpredajové produkty, a to najmä všetky tesniace materiály, vodovodných batérií a kartuší.
     Spotrebný materiál, ktorým sú najmä perlátory, filtre, filtračné vložky, napájacie batérie.
     LED žiarovky a žiarivky (zdroje svetla).
     Tesniaci materiál, ktorým sú najmä tesnenia a hadice.

V. Osobitné podmienky pre niektoré výrobky

[1] V prípade termostatických, elektronických a samouzáverových vodovodných batérií je nevyhnutné, pre ich riadne užívanie, fungovanie a prípadné uznanie reklamácie, aby do rozvodov bolo inštalované filtračné zariadenie so sitom s minimálnou hrubosťou 100 µm.

  [2] Dĺžka životnosti napájacích batérií je 6 mesiacov.

VI. Záverečné ustanovenia

[1] Všetky zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a odberateľom sú uzatvárané v slovenskom jazyku a právne vzťahy z takých zmlúv vyplývajúce, ako aj právne vzťahy vyplývajúce z tohto reklamačného poriadku sa budú riadiť výhradne právom Slovenskej republiky.

  [2] Dodávateľ a odberateľ v prípade sporov týkajúcich sa záväzkov z tohto reklamačného poriadku alebo týkajúcich sa právnych vzťahov, ktoré vznikli v súvislosti s nimi, vyvinú primerané úsilie riešiť tieto spory vzájomnou dohodou. Pre prípad, že nebudú schopní vyriešiť svoj vzájomný spor dohodou, potom platí, že na rozhodovanie sporov sú právoplatné súdy Českej republiky. Právomoc iných súdov sa nepripúšťa.

[3] Dodávateľ si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok jednostranne zmeniť a informovať o tomto včas a bez zbytočného odkladu, a to upozornením na svojich webových stránkach.

[4] Odberateľ uzavretím zmluvy s dodávateľom potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom oboznámil.

[5] V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie tohto reklamačného poriadku stane neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť či vymáhateľnosť ostatných ustanovení.
 
VII. Účinnosť

[1] Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa19.12.2022

[2] Pre prípad kolízie niektorého ustanovenia uzavretej (platnej a účinnej) rámcovej zmluvy a niektorého ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa prednostne použije ustanovenie rámcovej zmluvy.

[3] Pre prípad kolízie niektorého ustanovenia tohto reklamačného poriadku a niektorého z vyhlásení